Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. w sprawie zmiany cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp.  z o. o., które będzie funkcjonowało od 10 lutego 2020 roku.

Na mocy tego zarządzenia :

  •  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. wprowadza cennik usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  •  Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. wykonują usługi dodatkowe nie objęte taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zlecenia wewnętrznego Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. lub Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia lub zlecenia wysłanego pocztą elektroniczną.
  • Wykonanie usług będzie rozliczane wg ustalonego cennika.
  •  Zapłata za wykonaną usługę dodatkową nie objętą taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków płatna jest na podstawie wystawionej przez GPK Szemud Sp. z o. o. faktury.
  •  Traci moc Zarządzenie nr 4/III/19 Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. z  dnia 1 kwietnia 2019 r.
  •  Wykonanie Zarządzenia powierza się Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o. o.