Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko  

Specjalista ds. księgowości i środków trwałych

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • ewidencja faktur zakupu w systemie księgowym
 • wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • weryfikacja rozrachunków z kontrahentami
 • dekretacja wyciągów bankowych i raportów kasowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • księgowanie dokumentów związanych z obsługą środków trwałych i WNIP – zakup, przyjęcie środka trwałego, likwidacja, sprzedaż, amortyzacja
 • księgowanie środków trwałych w budowie, ulepszenia, remontu
 • uzgadnianie okresowo sald dotyczących środków trwałych
 • ewidencja księgowa i analiza kont księgowych związanych z przyjęciem zakończonych zadań inwestycyjnych
 • przygotowywanie raportów z zakresu środków trwałych na bieżące potrzeby oraz GUS
 • wsparcie zespołu księgowości we wszystkich pozostałych zadaniach

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – rachunkowość, finanse, ekonomia itp.
 • minimum dwuletnie doświadczenie pracy w księgowości
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • systematyczność, skrupulatność oraz terminowość w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość programu ZSI Unisoft będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • dofinansowanie do okularów
 • świadczenie urlopowe
 • ubezpieczenie grupowe

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w terminie do dnia 15.03.2022 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: kadry@gpkszemud.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o.; ul. Szkolna 5;  84-217 Szemud;  z dopiskiem Rekrutacja Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

 

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o., ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.