OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO ZARZĄDCY DRÓG

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko zarządcy dróg gminnych:

Główny Specjalista
Zarządzania Drogami Gminnymi w GPK Szemud Sp. z o.o.
pełen etat

Miejsce pracy: Szemud

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

 • Koordynacja robót w pasie drogowym,

 • Prowadzenie ewidencji dróg i aktualizacja baz danych,

 • Opiniowanie i zatwierdzanie projektów zmian organizacji ruchu,

 • Koordynowanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

 • Nadzór nad sprawozdawczością, korespondencją i zgłoszeniami z zakresu działania wydziału,

 • Wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności drogowej,

 • Udokumentowane doświadczenie w pracy związanej z administracją drogową lub procesem projektowo – inwestycyjnym w branży drogowej,

 • Prawo jazdy kat. B,

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 • Nieposzlakowana opinia,

 • Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260). 

Wymagania dodatkowe :

 • Znajomość uregulowań prawnych z zakresu dróg publicznych

 • Uprawnienia projektowe w zakresie inżynierii ruchu drogowego,

 • Znajomość zagadnień związanych w funkcjonowaniem administracji samorządowej,

 • Umiejętności: analitycznego myślenia, planowania, współpracy, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność,

 • Wysoka kultura osobista,

 • Obsługa komputera (MS Office, Internet).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),

 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 2,

 • podpisana klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3.

Warunki pracy:

 • planowane zatrudnienie: w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

 • usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy (nie dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim), schody, bez windy,

 • praca przy komputerze, bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

 • stanowisko wymagające mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 04.11.2019 r. w zaklejonych kopertach osobiście w punkcie Informacji Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud lub pocztą na adres:

ul. Szkolna 5

84-217 Szemud.,

Informacji w sprawie naboru udziela Pan Bartosz Pionk, Zastępca Kierownika ds. sprzedaży i rozliczeń, tel. 58 676-10-86.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć:

 • oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, o których mowa w pkt.4,

 • zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku, którego nabór dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu nie podlegają zwrotowi. Będą one przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą po zakończeniu procesu rekrutacji odesłane pocztą.