Nabór kandydatów na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o.o.

 1. Wymagania formalne

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

 • Posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 • nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętność obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office / Open Office; oprogramowania dedykowanego księgowości (Płatnik, Optima, Unisoft) oraz sprzętu biurowego;
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na w/w stanowisku, a w szczególności:
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • przepisów ordynacji podatkowej,
 • ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność;
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego.
 1. Przykładowy zakres obowiązków
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • kontrola dokumentów w sposób zapewniający w szczególności:
 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w szczególności:
 • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
 • zakładowego planu kont,
 • instrukcji obiegu dokumentów (dowodów kasowych),
 • zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS;
 • szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli;
 • bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych;
 • szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek;
 • archiwizacja dokumentów księgowych;
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Prezesa  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego SZEMUD Sp. z o.o. należą do kompetencji głównego księgowego.
 1. Warunki pracy:

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z własnoręcznym podpisem,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej i własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i kompetencje oraz staż pracy.

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do dnia 29.02.2024 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: kadry@gpkszemud.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Kartuska 13,  84-217 Szemud, z dopiskiem Rekrutacja Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.