Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na mocy uchwały 02/2018 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o . o. w Szemudzie  z dnia  5 września 2018 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia jednolitych zasad odpłatnego przejmowania przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o . o . od inwestorów – osób fizycznych i prawnych nowo budowanych urządzeń przesyłowych (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) wybudowanych z ich środków własnych, których budowa nie została przewidziana w Wieloletnim Planie Rozwoju  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w Szemudzie, które będzie funkcjonowało od 05 września 2018 roku.

Na mocy tego zarządzenia będzie można uzyskać zwrot poniesionych kosztów na budowę nowego urządzanie przesyłowego w wysokości 15 % ceny kosztorysowej netto, wynikającej z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego  przez GPK Szemud Sp. z o .o .na podstawie dostarczonego przez inwestora projektu budowlanego , opartego na średnich cenach z cennika „Intercenbud” z wyłączeniem kosztów przyłączy. Takie  rozliczenie będzie brane pod uwagę jedynie po podpisaniu umowy odpłatnego przejęcie sieci przesyłowej pomiędzy inwestorem, a GPK Szemud SP. z o . o ..

Wiejec informacji dostępnych jest w biurze GPK Szemud przy ul. Szkolnej 5 w Szemudzie.

ZARZĄDZENIE Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie nowo budowanych urządzeń przesyłowych wod-kan