Wpłaty należności za wodę i ścieki GPK Szemud Sp. z o.o.

 

Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego (odczytowego wodomierzy), najczęściej co dwa miesiące. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym)  lub pocztą elektroniczną, po złożeniu Oświadczenia o wysyłaniu faktur w formie elektronicznej. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który dla wszystkich odbiorców jest jednakowy i wynosi 17 dni  od daty wystawienia faktury.
Zapłaty należy dokonać w banku  albo przelewem na indywidualny rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. Od wpłat za wodę i ścieki dokonanych w Banku Rumia Spółdzielczy w Szemudzie nie są pobierane dodatkowe opłaty. W przypadku wpłat przelewem każda wpłata przyjmowana jest na indywidualny rachunek Klienta Spółki, prowadzony w Banku Rumia Spółdzielczy. Prosimy o posługiwanie się numerem rachunku bankowego Klienta Spółki, podanym na przesłanej fakturze VAT lub na dołączonym druku polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy, to prosimy zgłosić ten fakt niezwłocznie do Działu Sprzedaży i  Rozliczeń GPK Szemud Sp. z o.o., tel. 58 676 10 86 lub 605 126 026.