Postępowanie windykacyjne GPK Szemud Sp. z o.o.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. przypomina, że odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności z tytułu dostarczonej wody oraz odbioru ścieków. Brak zapłaty w terminie uprawnia Spółkę do naliczenia i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności. Aktualne zadłużenie Odbiorcy z tytułu dostarczonych usług znajduje się na wystawionych fakturach lub informację nt. zadłużenia można uzyskać w siedzibie Spółki. W przypadku braku zapłaty w ustalonym terminie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. wysyła wezwanie (pierwsze upomnienie)
w sprawie uregulowania zaległości z wyznaczonym terminem płatności (w ciągu 7 dni od daty wystawienia upomnienia). Jeżeli w podanym terminie należność nie zostanie uregulowana, Spółka wysyła ponowne wezwanie (drugie upomnienie) do zapłaty z terminem płatności 7 dni, wezwanie jest wezwaniem ostatecznym przedsądowym – brak zapłaty należności w wyznaczonym na  wezwaniu terminie jest podstawą do:

  • Odcięcia dostawy wody o czym zostaje powiadomiony Wójt Gminy oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny– na podstawie art. 8, ust. 1, pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
    o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.). Przywrócenie usług będzie możliwe po uregulowaniu należności wraz z odsetkami bądź po podpisaniu ugody o rozłożeniu należności na raty. Zarówno zamknięcie dostaw wody/ zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jak i ponowne uruchomienie usług wiąże się z dodatkowymi kosztami,  których wysokość reguluje Zarządzenie nr 1/I//19 Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. z dnia 4 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za odcięcie oraz podłączenie dostaw wody wynikające z zadłużenia odbiorcy.

  • Skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności wobec Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. Jednocześnie informujemy, że Odbiorca wobec którego zostanie skierowany wniosek do sądu zostaje obciążony kosztami  postępowania sądowego i komorniczego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu w Dziale Rozliczenia i Windykacji 605-126-026.