Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Beneficjent: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostały następujące efekty rzeczowe i ekologiczne:

 

  • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 40 osób.
  • Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 5.321 mb.
  • Liczba wybudowanych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji – 206 szt.
  • Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2.617,5 mb.

Zadanie było realizowane w ramach konkursu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 3.004.973,11 zł, dofinansowanie w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.004.973,11 zł (www.wfosigw.gda.pl); udostępnionych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl), z możliwością umorzenia do 30 %.

W rama dokonanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donimierz powstał obiekt przepompowni ścieków PS-41 Donimierz, przy ulicy Folwarcznej. Nowa przepompownia ścieków została wpięta do istniejącego systemu monitoring on-line, obsługiwanego przez GPK Szemud.

3.004.973,11 zł

0,00 zł

3.004.973,11 zł