Etap 1 – Złożenie Wniosku

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy:

 1. Dostarczyć do GPK Szemud Sp. z o.o. wypełniony Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
  1. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej
  2. Wniosek o ustalenie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej
 1. Wniosek można złożyć:
 • drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl
 • drogą pocztową na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud,

Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej – załącznik obowiązkowy !!!

Termin wydania przez Spółkę warunków przyłączenia wynosi:

 • 21 dni w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni w pozostałych przypadkach

licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Spółka poinformuje pisemnie lub mailowo Wnioskodawcę o potrzebie jego uzupełnienia. Do w/w terminów nie wlicza się czasu na uzupełnienie wniosku z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci lub z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.

Usługa wydania warunków przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest bezpłatna.

 

 

Etap 2 – Sporządzenie Projektu Technicznego lub Planu Sytuacyjnego

Inwestor sporządza Plan Sytuacyjny lub Projekt Techniczny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 – uwzględniając warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne upoważniające podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem. Uzyskanie „Projektu Technicznego lub Planu Sytuacyjnego” jest obowiązkiem Inwestora.

Zaleca się, aby projekt techniczny lub plan sytuacyjny zawierał: długość, średnicę i materiał przewodu, projektowane uzbrojenie, numerację  urządzeń, granice nieruchomości z numerami ewidencyjnymi działek, czytelną legendę oraz istotne domiary.

„Plan Sytuacyjny” należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej zachowując jego maksymalną czytelność. Załącznikami do Planu Sytuacyjnego mogą być:

 • profile podłużne zawierające: rzędne osi lub dna, zagłębienie, spadki i długości, średnicę i materiał przewodu, naniesione występujące kolizje oraz projektowane uzbrojenie, załamania trasy;
 • niezbędne decyzje, zgody i uzgodnienia;
 • karty charakterystyki dobranych urządzeń;

„Projekt Techniczny” przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powinien zawierać szereg istotnych informacji i dokumentów, które są niezbędne do prawidłowego wykonania prac i zapewnienia zgodności z wymaganiami technicznymi oraz przepisami prawnymi. Oto główne elementy, które powinny być zawarte w projekcie technicznym:

 • Opis techniczny: Dokładny opis planowanych działań, obejmujący specyfikację materiałów, metody montażu, parametry techniczne przyłącza, a także ewentualne dodatkowe urządzenia, takie jak zawory czy studnie rewizyjne.
 • Plan sytuacyjny: Mapa lub schemat przedstawiający lokalizację przyłącza w terenie, uwzględniający istniejącą infrastrukturę (drogi, budynki, sieci uzbrojenia terenu).
 • Profile podłużne i poprzeczne: Szkice przedstawiające przekrój przyłącza wzdłuż jego trasy oraz przekrój poprzeczny, pokazujący usytuowanie w terenie i relacje z innymi elementami infrastruktury.
 • Specyfikacja techniczna: Szczegółowe informacje na temat użytych materiałów, sposobu ich montażu oraz parametrów technicznych, np. średnica i grubość rur, rodzaj i klasyfikacja betonu czy techniki łączenia elementów.
 • Analiza geodezyjna: Dokładne określenie współrzędnych geodezyjnych przyłącza oraz jego relacji z istniejącymi obiektami w terenie
 • Załączniki i dokumenty dodatkowe: W zależności od specyfiki projektu, mogą to być decyzje administracyjne, pozwolenia wodnoprawne, opinie geologiczne czy inne dokumenty wymagane przez właściwe organy administracyjne.

Projekt techniczny powinien być kompleksowym dokumentem, precyzyjnie określającym wszelkie aspekty związane z budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo i jakość wykonania, jak i zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Wskazane jest sporządzenie „Projektu Technicznego” lub „Planu Sytuacyjnego” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Informacje dodatkowe:

Aktualną mapę zasadniczą można nabyć w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego  przy ul. 3 maja 4 w Wejherowie.

 

 

Etap 3 – Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłączy

Min. 14 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłączy należy złożyć wniosek ” Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza ” (druk wniosku: Zgłoszenie rozpoczęcia robót) do  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o.o. wraz ze dwoma egzemplarzami Projektu technicznego lub sporządzonym  planem sytuacyjnym wykorzystując jedną z następujących form:

 • Pocztą na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. Szemud ul. Kartuska 13 84-217 Szemud;
 • elektronicznie na adres: sekretariat@gpkszemud.pl – w przypadku wykonania projektu technicznego należy dostarczyć do biura spółki dokumentacje w wersji papierowej.

Stwierdzenie przez Spółkę, że sporządzony projekt techniczny lub plan sytuacyjny uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci, upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłączy zgodnie z tym planem lub projektem technicznym.

Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wykonać wyłącznie pod nadzorem pracowników GPK Szemud Sp. z o.o.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej przeprowadzają wyłącznie pracownicy GPK Szemud Sp. z o. o.

Włączenie do sieci wodociągowej przeprowadzane jest wyłącznie we wtorki oraz środy w godz. 8.00-12.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu pod tel. 58-739-75-50.

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania z usług Spółki w zakresie wykonania robót budowy przyłączy  – tel. kontaktowy 58-739-75-50.

 

 

Etap 4 –  Zgłoszenie przyłączy do odbioru

W celu dokonania odbioru przyłączy :

Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 3-dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest umówić się na częściowy odbiór przyłączy w stanie odkrytym (przed zasypaniem). Kontakt pod numerem telefonu:  58-739-75-50 lub  email: sekretariat@gpkszemud.pl.

Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej przyłączy.

Dokonać zgłoszenia do odbioru końcowego przyłączy:

 • aktualne warunki przyłączenia do sieci wydane przez GPK Szemud Sp. z o.o.
 • geodezyjną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej  i w wersji elektronicznej jako plik CAD (DXF) należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@gpkszemud.pl;
 • oświadczenie o wbudowaniu materiałów posiadających atesty;
 • dokumentację zdjęciową z realizacji przyłączy (miejsce włączenia, ułożenie przewodu, podejścia wodomierzowego, studni rewizyjnej).

Po dokonaniu odbioru końcowego zostaje sporządzony protokół odbioru przyłączy i  przekazany dla Inwestora.

 

Etap 5 – Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wody i/lub odprowadzenie ścieków

Po pozytywnym odbiorze technicznym wybudowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Inwestor zobowiązany jest złożyć Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (druk wniosku: Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków)

Umowa zostanie podpisana z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Po podpisaniu umowy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokona montażu wodomierza głównego w nieruchomości odbiorcy usług, po czym Inwestor będzie mógł korzystać z wykonanych przyłączy.

 

Usługa wykonania montażu wodomierza głównego w nieruchomości odbiorcy usług jest bezpłatna.

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem technicznym GPK Szemud Sp. z o.o.