Księgowa/ Księgowy

Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

 • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów w systemie księgowym
 • znajomość gospodarki magazynowej, nadzór nad obrotem magazynowym
 • bieżąca analiza i uzgadnianie kont w zakresie prowadzonych księgowań oraz kontrola ich comiesięcznego rozliczania
 • przygotowanie zestawień, analiz, raportów i sprawozdań na potrzeby Zarządu oraz instytucji zewnętrznych
 • wystawianie faktur sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • inne bieżące prace księgowe
 • ścisła współpraca z innymi działami

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe – rachunkowość, finanse, ekonomia
 • minimum dwuletnie doświadczenie pracy w księgowości
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • systematyczność, skrupulatność oraz terminowość w realizacji powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość programu ZSI Unisoft będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • dofinansowanie do okularów
 • świadczenie urlopowe
 • ubezpieczenie grupowe

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin i miejsce składania dokumentów:
Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w terminie do dnia 31.03.2023 r. przesyłając zgłoszenie
na adres e-mail: kadry@gpkszemud.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.; ul. Szkolna 5;  84-217 Szemud;
z dopiskiem Rekrutacja Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. 

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:
Ja niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne SZEMUD Sp. z o.o., ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz
na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo
w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.